Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fresh Bookings

Deze voorwaarden zien op onze dienstverlening als boekingskantoor. In deze voorwaarden duiden we onszelf aan als 'wij' of 'ons' en onze relaties als 'opdrachtgever'.

1. Algemeen

 1. Op al onze diensten, leveringen en aanbiedingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 2. Wanneer wij bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik maken van een of meerdere derden, dan zijn wij gerechtigd ook een beroep te doen op door deze derde(n) gehanteerde algemene voorwaarden.

2. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Offertes hebben in alle gevallen een maximale geldigheidduur van 14 dagen vanaf de offertedatum.
 3. Na acceptatie van een offerte, hebben wij altijd 14 dagen de tijd om onze acceptatie te herroepen.
 4. Een uit meerdere onderdelen samengestelde offerte kan enkel integraal en dus niet gedeeltelijk worden geaccepteerd.

3. Overeenkomsten

 1. Wij zijn enkel gebonden aan schriftelijke overeenkomsten. Op mondelinge toezeggingen kunt u jegens ons geen beroep doen.
 2. Wijzigen en/of aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Indien een wijziging en/of aanvulling meerwerk met zich meebrengt, geldt hiervoor een aanvullende vergoeding. Indien de hoogte daarvan niet wordt overeengekomen, zal deze door ons eenzijdig naar redelijkheid worden vastgesteld.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de uitvoering en/of voortgang van een overeenkomst mogelijk te maken, komen alle gevolgen hiervan, alsmede eventuele extra kosten volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. Wij zijn gerechtigd zonder opgaaf van redenen offertes, overeenkomsten en/of boekingen te weigeren.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder onze schriftelijk toestemming een artiest door te boeken naar derde(n). Aan onze toestemming kunnen wij altijd nadere voorwaarden verbinden.

4. Optreden

 1. Wij (en de artiest) zijn volledig vrij in de wijze waarop de overeenkomst en vooral het optreden zal worden uitgevoerd.
 2. Opdrachtgever dient voor iedere artiest zorg te dragen voor een deugdelijke afsluitbare/bewaakte (kleed)ruimte met (in de directe nabijheid) sanitaire voorzieningen.
 3. Behoudens schriftelijke toestemming van ons, is het niet toegestaan om tijdens optredens geluid en/of beeldopnames te maken. Bij overtreding verbeurt opdrachtgever aan ons een direct opeisbare boete van € 5.000,- ongeacht het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goed bereikbare, deugdelijke en veilige werkplek voor de artiest en daarvoor alle noodzakelijke maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan de artiest gerechtigd is zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.
 5. Opdrachtgever is er mee bekend en akkoord dat iedere artiest een rider met eigen voorwaarden heeft aan welke voorwaarden door opdrachtgever moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de artiest gerechtigd is zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.
 6. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekken wij foto’s, logo en/of artwork van de artiest in bruikleen. De materialen mogen enkel worden gebruikt voor de promotie van het optreden van de artiest zelf en nadrukkelijk niet voor commerciële exploitatie zoals merchandising, etc.
 7. Opdrachtgever mag enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons gebruik maken van naam en/of afbeelding van een artiest.
 8. De kosten van promotie komen altijd volledig voor rekening en risico van opdrachtgever en nimmer ten laste van ons of de artiest.
 9. Behoudens voorafgaande schriftelijke toezeggingen is de artiest niet verplicht om mee te werken aan de promotie van het optreden en/of het geven van interviews.
 10. Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen, licenties, etc. voor het feest/evenement. De gevolgen van het niet hebben van de benodigde vergunningen, licenties, etc. komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

5. Buitenland

 1. Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de reservering en betaling van een businessclass vliegticket, inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de reservering en betaling van een luxe en schone kamer met dubbel bed en ontbijt in een 5* hotel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor het vervoer ter plaatse in een deugdelijke representatieve auto met Engelssprekende chauffeur.
 4. Opdrachtgever dient ter plaatse in alle redelijkheid zorg te dragen voor alle benodigdheden van de artiest, bij gebreke waarvan de artiest dit zelf voor rekening en risico van opdrachtgever mag regelen.

6. Informatie

 1. Opdrachtgever heeft een mededelingsplicht en is verplicht om tijdig aan ons alle informatie te verstrekken waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijze kan weten dat deze informatie voor het uitvoeren van de opdracht relevant is of kan zijn.
 2. Indien opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan voornoemde verplichting voldoet, zijn wij gerechtigd, afhankelijk van de omstandigheden, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, waarbij de extra kosten voor rekening en risico van opdrachtgever komen, of te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.

7. Tarieven

 1. Al onze prijzen zijn altijd exclusief fiscale heffingen (zoals BTW), alsmede alle reis en verblijfskosten.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onze kosten exclusief de afkoop van rechtenorganisaties (zoals in Nederland Buma/Stemra/Sena/etc.) en dient u zelf voor de administratie en financiële afdracht met deze organisaties zorg te dragen.

8. Annulering

 1. Opdrachtgever is altijd gerechtigd een optreden te annuleren tegen betaling van de volgende afkoopsom: Meer dan 30 dagen voor het optreden 75%* Minder dan 30 dagen voor het optreden 100%* Externe kosten welke niet meer geannuleerd kunnen worden, worden wel altijd 100% doorbelast.
 2. Wij zijn altijd gerechtigd een optreden te annuleren in het geval de artiest een radio en/of televisieoptreden, promotioneel optreden, optreden in het buitenland en/of verplichtingen vanuit de platenmaatschappij heeft, die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het optreden van opdrachtgever, ook indien deze pas na de opdracht van opdrachtgever zijn ingepland.
 3. Wij zijn daarnaast gerechtigd een optreden te annuleren wanneer de artiest wegens gegronde reden (waaronder doch niet uitsluitend ziekte) niet kan optreden.
 4. In de situaties zoals bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel is opdrachtgever geen vergoeding voor het optreden verschuldigd, maar heeft opdrachtgever ook geen recht op enige (schade)vergoeding van ons of de artiest.
 5. In alle situaties waarin de artiest verhinderd is om op te treden, zullen wij op verzoek van opdrachtgever zoeken naar een vervangend optreden (van een andere artiest), waarbij de kosten voor het vervangende optreden volledig voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

9. Overmacht

 1. Bij overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst gedurende de periode van de overmacht op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor ons risico of risico van de artiest behoort te komen. Hieronder behoren, maar zijn niet gelimiteerd tot, de volgende omstandigheden: vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim en werkstakingen, alsmede indien de nakoming door ons of de artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.
 3. Indien de overmachtsperiode langer duurt dan 3 maanden, alsmede in geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen de overeenkomst ontbinden waarbij opdrachtgever enkel de reeds daadwerkelijk verrichte werkzaamheden aan ons dient te vergoeden en we verder over en weer verder geen (schade)vergoeding aan elkaar verschuldigd zijn.

10. Klachten

 1. Klachten/reclames dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de prestatie schriftelijk te zijn ingediend.
 2. Te laat ingediende of niet (voldoende) gemotiveerde reclames worden niet in behandeling genomen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Wij verrichten onze diensten naar beste kunnen en vermogen en spannen ons altijd maximaal voor u in om gemaakte afspraken te realiseren. Dit doen wij op basis van de bij ons bekende gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden.
 2. Behoudens opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door ons verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door ons verrichte werkzaamheden.
 3. In het geval een artiest een optreden om welke omstandigheid dan ook moet annuleren, zijn wij enkel gehouden om ons in te spannen een vervangende artiest te regelen. Indien we hierin slagen zullen we de meer- of minderkosten van de nieuwe artiest met de opdrachtgever verrekenen. Indien wij hierin niet in slagen, is opdrachtgever geen vergoeding voor de artiest verschuldigd, maar zijn wij verder ook geen schadevergoeding verschuldigd.
 4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade welke voortkomt uit het ontbinden of opzeggen van een overeenkomst of last tot vervullen van een opdracht.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor door ons ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 6. Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor indirecte- en vervolgschade uit.
 7. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekering.
 8. Indien er sprake is van een dreigende schade, is opdrachtgever verplicht om ons hiervan per direct in kennis te stellen en ons in de gelegenheid te stellen de dreigende schade te voorkomen en/of beperken.
 9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door ons ingezette personen (onder andere artiesten, begeleiders, etc.) en zaken (platen, platenkoffers, koptelefoon, tassen, jassen, etc.) en volledig aansprakelijk voor alle schade welke wij lijden ten gevolge van het verwonden of beschadigen van deze personen / zaken (bijvoorbeeld door agressie, diefstal, brand of beschadiging).
 10. Opdrachtgever dient ons volledig te vrijwaren tegen alle claims van derden uit hoofde van de uitvoering van een overeenkomst.
 11. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor deugdelijke verzekeringen waaronder in ieder geval: WA-verzekering, evenementenverzekering en annuleringsverzekering. Indien dit om welke reden dan ook niet (tijdig) lukt dient opdrachtgever ons daarvan per ommegaande schriftelijk in kennis te stellen.

12. Financieel

 1. Opdrachtgever dient al onze rekeningen steeds binnen de betalingstermijn en bij gebreke daarvan binnen 30 dagen, te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie. Bij overschrijding van voornoemde termijn is opdrachtgever 1% rente per maand en incassokosten verschuldigd.
 2. Betalingen worden altijd eerst afgeboekt op de rente en kosten een daarna steeds op de oudste nog openstaande factuur.
 3. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of wanneer ons omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, zijn alle (betalings)verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar.
 4. Betaling geschiedt in beginsel per bank. Bij contante betaling is opdrachtgever verantwoordelijk voor de afgifte van een kwitantie.

13. Zekerheidsstelling

 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever voldoende zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen jegens ons zal worden voldaan.
 2. Hiertoe is opdrachtgever in ieder geval gehouden in geval van diens faillissement, surseance van betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf dan wel door dat de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest.

14. Opschortingsrecht

 1. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ons geheel of gedeeltelijk niet (voldoende) nakomt, zijn wij gerechtigd om, zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 2. Voornoemd recht hebben wij ook, indien ons omstandigheden ter kennis zijn gekomen welke goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever diens verplichtingen niet zal nakomen en opdrachtgever hiervoor geen of onvoldoende zekerheden heeft verstrekt.

15. Ontbinding

 1. Indien opdrachtgever tekort schiet bij de nakoming van de overeenkomst, hebben wij het recht de overeenkomst (buiten)gerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. In dat geval is de opdrachtgever verplicht het positieve contractsbelang, gelijk gesteld aan de vergoeding uit de overeenkomst, aan ons te vergoeden.
 3. In een dergelijk geval zijn wij nimmer enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.

16. Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen dragen wij nimmer intellectuele eigendomsrechten over.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten welke voortvloeien uit deze overeenkomst, komen aan ons toe. Voor zover nodig zult u op het eerste verzoek alle medewerking verlenen om deze rechten aan ons over te dragen.

17. Tot slot

 1. Op onze dienstverlening (aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, etc.) is enkel Nederlands recht van toepassing.
 2. De bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet alleen voor onszelf bedongen, maar tevens voor onze (voormalig) medewerkers, artiesten en alle andere door ons ingeschakelde derden. Onder ‘wij’ en ‘ons’ dienen zij dus ook te worden verstaan.
© Versie 2018